HYRJE Ekonomi Ndryshon 500-lekeshi, nga 10 nentori kartemonedha e re

Ndryshon 500-lekeshi, nga 10 nentori kartemonedha e re

0
154

Banka e Shqipërisë njofton publikun se duke filluar nga data 10 nëntor 2017 do të hidhet në qarkullim kartëmonedha shqiptare me vlerë nominale 500 Lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2015.
Rishtypja e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 500 Lekë, është miratuar me vendimin nr. 15, datë 26.02.2014, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar, në mbështetje të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Kartëmonedha e re, me vlerë nominale 500 Lekë, emetim i vitit 2015, ka të njëjtën përbërje, pamje dhe përmasa me kartëmonedhën me vlerë nominale 500 Lekë, emetim i vitit 2007.

Ndryshimi nga emetimi i fundit qëndron tek viti i emetimit i shtypur në trupin e kartëmonedhës, i cili në kartëmonedhën e re do të jetë “2015”, ndryshon firma e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë dhe ajo e drejtorit të Departamentit të Emisionit, ndryshon trashësia e fillit të sigurisë nga 1,5 mm bëhet 2 mm, si dhe drejtshkrimi i fjalëve “SHQIPËRISË” dhe “PESËQIND LEKË”.

Duke filluar nga data 10 nëntor 2017, kartëmonedha me vlerë nominale 500 Lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2015, do të përdoret si mjet pagese paralelisht me të gjitha kartëmonedhat ekzistuese në qarkullim të kësaj prerjeje, emetime të viteve të mëparshme.

Përgjigju

Please enter your comment!
Please enter your name here