Home Terms of Service

Terms of Service

Kjo faqe interneti, duke përfshirë karakteristikat dhe shërbimet në dispozicion nga faqja si RSS feeds, podcast, dhe video Embeddable, (e përmbledhur “lajmetshqip.com” ose “Site”) është një shërbim interaktiv online i cili operohet nga Lajmetshqip.com. Kushtet e Shërbimit, së bashku me çfarëdo kushte plotësuese që janë të përmendura këtu, ose që janë paraqitur diku tjetër në Site në lidhje me një shërbim të veçantë apo tipar (kolektivisht “Terms of Service”) parashtron kushtet që vlejnë për përdorimin tuaj të Lajmetshqip.com. Duke përdorur Lajmetshqip.com, ju pranoni të pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e këtij ligji. Nëse ju nuk jeni dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju nuk duhet të hyni ose përdorni Lajmetshqip.com..

Ndryshimet në Terms of Service

Lajmetshqip.com mund të ndryshoje Kushtet e Shërbimit ose ndonjë pjese të tyre, të shtoje ose heqë terma në çdo kohë dhe modifikimet, shtesat apo fshirjet do të hyjnë në fuqi menjëherë pas postimit. Përdorimi juaj i Lajmetshqip.com pas ndryshimeve të tilla do të konsiderohet se përbën pranim nga ju.

Ndryshimet në Site

Lajmetshqip.com mund të ndryshojë ose të ndërpresë çdo aspekt të shërbimit ose funksion i Lajmetshqip.com në çdo kohë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, përmbajtjen, orët në dispozicion dhe pajisjet e nevojshme për të hyrë ose përdorur.

Pajisje

Ju jeni përgjegjës për marrjen dhe mbajtjen e të gjithë lidhjes, programe kompjuterike, hardware dhe pajisje të tjera të nevojshme për marrjen dhe përdorimin e Lajmetshqip.com dhe të gjitha akuzat në lidhje me të njëjtën.

Copyright

Lajmetshqip.com përmban materiale te rezervuara (Copyright), marka tregtare dhe informacione të tjera private, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tekst, software, foto, video, grafikë, muzikë dhe e gjithë përmbajtja e Lajmetshqip.com eshtee rezervuar si një punë kolektive në bazë të ligjit per Copyright. Lajmetshqip.com zotëron të drejtën e autorit në përzgjedhjen, marrëveshjen, koordinimin dhe shtimin e nje përmbajtje të tillë. Ju nuk mund të ndryshoni, publikoni, të transmetoni, të merrni pjesë në transferimin ose shitjen, të krijoni vepra të rrjedhura, ose në ndonjë mënyrë të shfrytëzuar, çdo pjese të përmbajtjes ose në tërësi. Ju mund të shkarkoni copyright material vetëm për përdorimin tuaj personal. Përveç rasteve kur lejohet shprehimisht e drejta e autorit sipas ligjit, nuk ka kopjim, rishpërndarje, ritransmetim, publikimi ose shfrytëzimi komercial të materialit të shkarkuar do të lejohet pa lejen e Lajmetshqip.com.