HYRJE Aktualitet Llotaria Amerikane: Ja kush eshte procedura e plote e aplikimit

Llotaria Amerikane: Ja kush eshte procedura e plote e aplikimit

150
3321

Programi i Vizave të Emigrantëve të Diversitetit i autorizuar nga Kongresi administrohet në bazë vjetore nga Departamenti i Shtetit dhe mbikqyret nën kushtet e Seksionit 203(c) të Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë (INA). Seksioni 131 i Aktit të Emigracionit i vitit 1990 (Pub. L. 101-649) u ndryshua në Aktin e Kombësisë 203 dhe mundëson një kategori emigrantësh të njohur si “emigrantët e shumëllojshmërisë”. Seksioni 203(c) i Aktit të Emigracionit parashikon një maksimum prej 55.000 vizash emigrimi llotarie (DV) për çdo vit fiskal që u vihen në dispozicion personave nga vendet me nivel të ulët emigrimi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për vitin fiskal 2012, do të jenë të disponueshme 50,000 viza emigrantësh të shumëllojshmërisë (të llotarisë).
Programi vjetor i llotarisë i bën vizat të disponueshme personave të cilët plotësojnë kushtet e thjeshta, por të rrepta, të kërkuara të pranueshmërisë. Një kompjuter përzgjedh rastësisht të zgjedhurit për vizën e llotarisë. Vizat shpërndahen ndërmjet gjashtë rajoneve gjeografike, ku pjesa më e madhe e vizave do t’i shkojë rajoneve me raport më të ulët emigracioni, dhe asnjë vizë nuk u shkon shtetasve të vendeve që kanë dërguar më shumë se 50,000 emigrantë në SHBA në periudhën e pesë viteve të fundit. Një shtet i vetëm brenda çdo rajoni gjeografik nuk mund të marrë më shumë se shtatë përqind të vizave të llotarisë së disponueshme të atij viti.
Për llotarinë e vitit 2015, vendasit e shteteve të mëposhtme nuk janë të pranueshëm për të aplikuar sepse këto shtete kanë dërguar një shumë prej më shumë se 50,000 emigrantë në SHBA në pesë vitet e shkuara:
BRAZILI, KANADA, KINA (të lindur brenda), KOLUMBIA, REPUBLIKA DOMENIKANE, EKUADORI, EL SALVADORI, GUATEMALA, HAITI, INDIA, XHAMAJKA, MEKSIKA, PAKISTANI, PERUJA, FILIPINET, POLONIA, KOREJA E JUGUT, MBRETËRIA E BASHKUAR (Përveç Irlandës së Veriut) dhe territoret që varen prej saj, dhe VIETNAMI.
Personat e lindur në Hong Kong SAR, Macau SAR, dhe Taivan janë të pranueshëm për të aplikuar.
Për llotarinë e vitit 2012, asnjë shtet nuk është shtuar apo hequr nga lista e kaluar e vendeve të pranueshme.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka zbatuar sistemin e regjistrimit elektronik duke filluar që nga llotaria e vitit 2005 për ta bërë procesin e llotarisë sa më efikas dhe të sigurtë. Departamenti përdor teknologji speciale dhe mënyra të tjera për të identifikuar ata persona që kryejnë mashtrim për qëllime emigracioni ilegal ose për ata persona që aplikojnë më shumë se një herë brenda të njëjtit vit.

PERIUDHA E REGJISTRIMIT TË LLOTARISË DV-2015

Regjistrimet (aplikimet) për llotarinë e vitit 2015 duhet të dërgohen elektronikisht duke filluar në mesditë, Ora Ditore Lindore (GMT-4), E martë, 1 Tetor 2013, dhe përfundojnë në mesditë, Ora Ditore Lindore (GMT-4) E mërkurë, 02 Nëntor 2013. Aplikantët mund të plotësojnë elektronikisht formularin e aplikimit të llotarisë në http://www.dvlottery.state.gov gjatë periudhës së regjistrimit. Aplikimet me letër nuk pranohen. Aplikantët janë të lutur të mos presin deri javën e fundit të regjistrimit të periudhës së aplikimit, pasi kërkesat e shumta mund të krijojnë mbingarkesë në sistem dhe vonesë të regjistrimit të aplikimit. Asnjë aplikim nuk do të pranohet mbas mesditës, Ora Ditore Lindore, më 2 Nëntor 2013.

KËRKESAT PËR APLIKIM
Vendasit (të lindurit) në një nga shtetet që kualifikohen: Në shumicën e rasteve kjo nënkupton shtetin në të cilin ju keni lindur. Gjithsesi, ka edhe dy mënyra të tjera me të cilat ju mund të kualifikoheni. Mënyra e parë: nëse ju keni lindur në një vend ku vendasit e të cilit nuk mund të aplikojnë për llotarinë, por bashkëshort-i/ja juaj ka lindur në një vend ku vendasit e të cilit kanë të drejtë për të aplikuar, ju mund të deklaroni vendin e lindjes së bashkëshort-it/es – me kushtin që ju dhe bashkëshort-i/ja jeni listuar në aplikimin e përzgjedhur, atëherë juve do t’ju lëshohet viza dhe do të hyni në Sh.B.A.. Mënyra e dytë: nëse ju keni lindur në një shtet ku vendasit nuk mund të aplikojnë për llotarinë, por asnjëri nga prindërit tuaj s’ka lindur apo banuar atje në kohën kur ju keni lindur, atëherë ju mund të deklaroni si vendlindje një nga vendlindjet e prindërve tuaj, nëse ky vend është vend i kualifikueshëm për programin e DV-2015-ës.
– Për t’u regjistruar në llotari, ju duhet të plotësoni ose kërkesat e edukimit ose të eksperiencës së punës të kualifikueshme të programit të llotarisë: Ju duhet të keni ose një edukim të shkollës së mesme apo ekuivalentin e tij, përkufizuar si përfundim me sukses i 12 viteve edukim të plotë 9-vjeçar dhe i mesëm; OSE të keni 2 vjet eksperiencë pune brenda 5 viteve të kaluara në një punësim që kërkon të paktën 2 vjet trajnim ose eksperiencë për ta ushtruar. Për të përcaktuar nëse eksperienca e punës kualifikohet për llotarinë, do të përdoret Baza e të Dhënave të Departamentit Amerikan të Punës O*Net OnLine. Për më shumë informacion rreth eksperiencës së punës së kualifikueshme, shikoni Përgjigjen e Pyetjes 13 të këtij instruksioni.
Në qoftë se ju nuk mund të plotësoni asnjërën prej këtyre kërkesave, ju NUK duhet të aplikoni në Programin e Llotarisë.

PROCEDURAT PËR APLIKIMIN E LLOTARISË DV-2015

Departamenti Amerikan i Shtetit do të pranojë vetëm formularët elektronikë që plotësohen nëpërmjet faqes së internetit http://www.dvlottery.state.gov gjatë periudhës së regjistrimit duke filluar nga mesdita, Ora Ditore Lindore (GMT-4), E martë, 1 Tetor 2013, dhe përfundon në mesditë, Ora Ditore Lindore (GMT-4) E mërkurë, 02 Nëntor 2013.
–  Në qoftë se është marrë më shumë se NJË regjistrim (aplikim) për një individ, atëherë të gjitha regjistrimet (aplikimet) në emër të këtij individi do të skualifikohen, pavarësisht se kush e ka dërguar aplikimin. Ju mund ta kryeni vetë aplikimin për llotarinë, ose dikush tjetër mund ta kryejë atë për ju.
– Mbasi regjistrimi të jetë kryer me sukses, juve do t’ju paraqitet një faqe konfirmimi që përmban emrin tuaj dhe një numër unik konfirmimi. Ju duhet ta printoni këtë faqe konfirmimi dhe sigurohuni që ta ruani numrin tuaj të konfirmimit. Duke filluar nga data 1 Maj 2011, ju do të keni mundësi të kontrolloni statusin e DV-2015 të aplikimit tuaj në Internet http://www.dvlottery.state.gov tek “Entry Status Check” duke vendosur numrin e konfirmimit tuaj dhe informacionin tuaj personal.

INFORMACIONI I KËRKUAR PËR REGJISTRIMIN ELEKTRONIK

Ka vetëm një mënyrë per të aplikuar për llotarinë DV-2015. Ju mund të dërgoni DS 5501, Formulari e Aplikimit Elektronik të Llotarisë, të cilën mund ta gjeni vetëm në faqen e internetit www.dvlottery.state.gov. Mosplotësimi i formularit plotësisht do të skualifikojë aplikimin. Formulari i regjistrimit do t’ju kërkojë që të përfshini informacionin e mëposhtëm në Formularin e Aplikimit Elektronik të Llotarisë.

1. EMRI I PLOTË – Mbiemri, Emri, Emri i Mesit (vetëm nëse keni; mos shënoni si emër mesi emrin e babait tuaj)
2. DATA E LINDJES – Data, Muaji, Viti
3. GJINIA – Mashkull ose Femër
4. QYTETI I LINDJES
5. SHTETI I LINDJES – Emri i shtetit duhet të jetë ai i cili aktualisht është përdorur si vendi ku keni lindur.
6. SHTETI I PRANUESHËM OSE I KUALIFIKUESHËM PËR PROGRAMIN E LLOTARISË – Vendi juaj i pranueshëm normalisht do të jetë i njëjtë me atë të lindjes. Vendi juaj i pranueshmërisë nuk ka lidhje me shtetin ku ju banoni. Nëse ju keni lindur në një vend i cili nuk është i pranueshëm për programin e llotarisë DV, ju lutemi rishikoni instruksionet për të parë nëse gjendet ndonjë opsion tjetër për ju si vend i kualifikueshëm për programin e llotarisë. Për më shumë informacion për kualifikueshmërinë, ju lutemi shikoni “Pyetjen #1” të këtyre instruksioneve.
7. FOTOGRAFIA E REGJISTRIMIT – Shikoni informacion teknik tek Specifikimet e fotografisë. Sigurohuni që të përfshini fotografinë tuaj, të bashkëshort–it/es dhe të gjithë fëmijët tuaj nëse aplikohet. Shikoni Pyetje të Bëra Shpesh #3.
8. ADRESA E POSTËS – Në kujdes të…, Rruga, Lagjia, Numri i Pallatit ose Shtëpisë, ose Fshati/Komuna, Qyteti, Shteti;
9. VENDI KU JETONI SOT
10. NUMRI I TELEFONIT (Jo i Detyrueshëm)
11. ADRESA E POSTËS ELEKTRONIKE (EMAIL) – shkruani një adresë të postës elektronike (e-mail) në të cilën ju keni akses të plotë dhe direkt. Ju NUK do të merrni një letër zyrtare që jeni përzgjedhur në këtë adresë. Gjithsesi, nëse aplikimi/hyrja juaj përzgjidhet dhe ju i përgjigjeni njoftimit të përzgjedhjes përmes Kontrollit të Statusit të Aplikimit (Entry Status Check), ju do të merrni në vazhdim njoftime me e-mail nga Qendra Konsullore në Kentucky (QKK) mbi detaje për intervistën e vizës emigruese, e mundësuar nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Aplikimit (Entry Status Check).
12. CILI ËSHTË NIVELI MË I LARTË I EDUKIMIT QË KENI ARRITUR, DERI NË KËTË DITË? – Ju duhet të tregoni cilin nivel më të lartë të edukimit që ju përket juve: (1) Vetëm Shkollë Fillore, (2) Shkollë të Mesme, i/e pa diplomuar, (3) Shkollë të Mesme, i/e diplomuar (4) Shkollë profesionale (cilëso 3-vjeçare ose 5-vjeçare), (5) Disa Kurse Universitare, (6) Universitet, i/e diplomuar, (7) Disa Kurse me nivel Pas-Universitar, (8) Master, i/e diplomuar, (9) Disa Kurse me nivel Doktorature, (10) Doktoraturë, i/e diplomuar.
13. STATUSI MARTESOR – i/e Pamartuar, i/e Martuar, i/e Divorcuar, i/e Ve, ose Ligjërisht i/e Ndarë.
14. NUMRI I FËMIJËVE – Regjistrimet duhet të përfshijnë emrin, datën, dhe vendin e lindjes së bashkëshort-it/es suaj dhe të gjithë fëmijët natyralë. Regjistrimet duhet gjithashtu të përfshijnë të gjithë fëmijët ligjërisht të adoptuar nga ju dhe thjeshtërit që janë të pamartuar ose nën moshën 21 në datën e regjistrimit tuaj elektronik, edhe në qoftë se ju nuk jeni më i martuar ligjërisht me prindin e fëmijës, edhe nëse bashkëshort-i/ja ose fëmijët aktualisht nuk banojnë me ju dhe/ose nuk do të emigrojnë me ju. Mbani mend se fëmijët e martuar dhe fëmijët 21-vjeç e sipër nuk kanë të drejtë të përfitojnë llotari prej jush; megjithatë, ligji i SHBA-së i mbron fëmijët nga “mosha” në rrethana të caktuara. Nëse regjistrimi juaj për llotari elektronike është bërë përpara se fëmija i pamartuar të mbushë 21-vjeç, ndërsa fëmija mbush 21-vjeç para pajisjes me vizë, ai/ajo mund të jetë i mbrojtur nga kalimi i moshës 21 vjeç sipas Aktit për Mbrojtjen e Statusit të Fëmijëve dhe të trajtohet sikur ai/ajo të ishin nën 21-vjeç për qëllime të proçesit të vizës. Mospërfshirja e të gjithë fëmijëve të cilët përfitojnë, do të rezultojë në skualifikimin e aplikantit kryesor dhe të refuzimit të të gjitha vizave për rastin në kohën e intervistës për vizë. Për më tepër, shiko Pyetjet të Bëra Shpesh #11.
15. INFORMACION PËR BASHKËSHORT-IN/EN – Emri, Data e lindjes, Gjinia, Qyteti i Lindjes, Shteti i Lindjes, dhe Fotografia. Mospërfshirja e bashkëshort-it/es tuaj do të rezultojë në skualifikimin e aplikantit kryesor dhe të refuzimit të të gjitha vizave për rastin në kohën e intervistës për vizë. Ju duhet të përfshini bashkëshort-in/en tuaj edhe nëse keni ndërmend të divorcoheni përpara se të hyni në intervistë për vizë.
16. INFORMACION PËR FËMIJËT – Emri, Data e lindjes, Gjinia, Qyteti i Lindjes, Vendi i Lindjes, dhe Fotografia: Përfshini të gjithë fëmijët siç deklarohet më sipër në pyetjen # 14.

Per me shume informacion vizitoni faqen web te Ambasades Amerikane ne Shqiperi http://tirana.usembassy.gov/dv.html

150 KOMENTET

 1. Dua te emigroj ne Amerik për te punuar me përkushtim.Dhe ne kete mënyrë ndihmoj veten dhe familjen.Te paisem me dekumenta ,kamë vite qe emigroj ne Greqi mes përpjekjesh te shumta un asnjëher nuk i fitova dokumentat.Kam cilësi te mira ne sjellje,jam i aftë për punë e te shkollohem,pershtatem shpejt ne çdo vend qe shkoj.

 2. Pershendetje juve a ka mundesi te me informoni ne pika te shkurtra se ku duhet te aplikoj me familjen time pos meje edhe 3antare dhe sa duhet te paguhet per nje person dhe qfar dokumente dhe ku duhet dorzuar apo pagesa ku mund te behet duhet te pergaditen per grin kart.falemderit per mirkuptim

  • Per te aplikuar per llotarine duhet te prisni ne Tetor qe hapen perseri. Para se te fillojne aplikimet do te njoftohet se ku dhe si te aplikohet. Gjithsesi mund te lexoni infon me siper sepse spjegohet qarte.

 3. jam i interesuar per gren card jemi tre antar qe deshirojm te aplikojm ju lutem a mund te me tregoni ku mund te aplikoj

 4. kamez,albania.i martuar me nje femije 10 muajsh.mbaruar shkollen e mesme,3 vite te larte pa marre diplomen,bashkshortja me te larte 5 vjecare

 5. JAM LIRIDON TERNAVA JAM I INTERESUAR ME JETU NE AMERIK ME FAMILE ME GRU EDH ME 2 THMI JU LUTEM ME MUNDSONI SE MAROVA NE ME FUKARALLAK

 6. Dua te aplikoj per mexice per shkollen e arteve…jam njohese e mir e gjuhes….gjithashtu di dhe anglisht …a kam mundesi per ta fituar..flmm

 7. Kur behen aplikimet per kete vit 2015?
  Dhe nese une nuk e kam bere akoma celebrimin ne momentin qe aplikoj per llotarine a mund te aplikojme te dy individualisht dhe me pas te bejme celebrimin ?

 8. Jam i martuar pa femi per momentinjam 27vjec. i 11 .1987 banoj ne durres
  dua te shkoj ne amerik me punu se jam keq nga gjendja ekonomike

 9. un jam nje djal nga kosova i interesur per te jetuar ne amerik jon ni ncanc me nota te mir a hobi me shum mirem me fitnes dhe kick boks po ashtu di disa veprimtari pune falemderit per mirkuptimin

 10. jam 21 vjeq kam interesim per green card por jam ne vit te dyt tash ne studime dhe dua te di se a jon shancet per te fituar ne llotari dhe nese me del emri fitues ne llotari a duhet te perfundoj studimet ketu dhe pastaj te aplikoj per vize edhe pse studimet i perfundoj ne 2018

 11. Deshiroi te emigroi në SHBA, jam 30 vjeç, nga Qarku i Kukësit na beni me dijeni formularin. Ju faliminderit, Marenglen Bardhoshi.

 12. jam FATOS BALLIU dua te aplikoj per llotarin amerikane jam i martuar kam dy femije ju lutem me tregoni kam shum nevoj te iki ne amerik me familjen time flm

 13. pershendetje, ka ndonje problem nqs une nuk kam mbaruar (diplomuar) shkollen e mesme ka ndonje problem ne perzgjelljen e fituesit te llotarise apo jo?

 14. Pershendetje,quhem Rasim Rashiti jam i martuar kam 3 vajza dhe 1 djal,dua te aplikoj per Llotarin Amerikane,kam deshir te jetoj ne Amerik sepse e adhuroj shtetin Amerikan,poashtu kam Mirnjohje pune nga Ushtria Amerikane Bonstill,kam punuar 3 vite, Ju faaliminderit per Mirkuptim.

 15. pershenetje jam elsa,jam e martuar kam 2 vajza dua te aplikoj per llotarine Amerikane kam pervoje pune te ndryshme rreth 7 vite por nuk kam shkolle te mesme ju lutem kam nevoj te shkoj ne amerik me familjen time.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here